Przeskocz do treści

Dofinansowania

Misją PFRON-u jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. PFRON stworzył programy dofinansowań na zakup sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz na szkolenia w zakresie nabytego sprzętu. Obecnie mamy dwa programy realizowane przez PFRON:

- Program Aktywny Samorząd
- Program Likwidacja Barier w Komunikowaniu się

Wnioski o dofinansowanie w "Aktywnym Samorządzie" lub w "Likwidacji Barier w Komunikowaniu się" można złożyć w Samorządzie Powiatowym, właściwym dla miejsca zamieszkania, tj.:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR),
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR)

Program Aktywny Samorząd 2024

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd" są przyjmowane od 1 marca 2024 do 31 sierpnia 2024.

Struktura programu:
Moduł I, obszar B dotyczy likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Do wyboru mamy zadania:

a) Zadanie 1, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk)
Kwota dofinansowania – 10 000zł, przy czym wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 10%.
Łącznie można otrzymać zatem 11000zł (10000zł dofinansowania + 1000zł wkładu własnego)

Dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych, należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe

b) Zadanie 2, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Kwota dofinansowania – 2200zł. Nie ma wymogu wkładu własnego.

c) Zadanie 4,pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Kwota dofinansowania – 6000zł. Wymagany wkład własny 10%.

d) Zadanie 5, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Kwota dofinansowania – 1650zł. Wymagany wkład własny 10%.

Także w 2024 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wniosek o dofinansowanie w Aktywnym Samorządzie możesz złożyć elektronicznie w SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od 1 marca.

Więcej informacji można znaleźć na stronie PFRON-u:
www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Program Likwidacja barier w komunikowaniu się 2024

Wnioski w programie "Likwidacja barier w komunikowaniu się 2024" można składać przez cały rok.

Celem programu "Likwidacja barier w komunikowaniu się 2024" jest wsparcie osób niepełnosprawnych, które mają uniemożliwione lub utrudnione swobodne porozumiewanie się z otoczeniem i/lub przekazywanie informacji.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia. Kwota dofinansowania zależna jest od ilości złożonych wniosków oraz od środków jakim dysponuje lokalny PCPR/MOPR.